Den autoriserede kontoplan

Kapitel 3

Her kan du se hele Kapitel 3

3 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse til kapitel 3 i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

3.0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Den autoriserede kontoplan på hovedkonto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger, herunder jordforsyning, faste ejendomme, fritidsområder og -faciliteter, kirkegårde, natur- og miljøbeskyttelse, vandløb og redningsberedskab.

3.1 Forsyningsvirksomheder m.v.
Den autoriserede kontoplan på hovedkonto 1. Forsyningsvirksomheder m.v., herunder gas-, el-, 
vand-, og varmeforsyning, spildevandsanlæg og affaldshåndtering.

3.2 Transport og infrastruktur
Den autoriserede kontoplan på hovedkonto 2. Transport og infrastruktur, herunder kommunale veje, kollektiv trafik og havne.

3.3 Undervisning og kultur
Den autoriserede kontoplan på hovedkonto 3. Undervisning og kultur, herunder folkeskolen, ungdomsuddannelser, folkebiblioteker, kulturel virksomhed, folkeoplysning og fritidsaktiviteter.

3.4 Sundhedsområdet
Den autoriserede kontoplan for hovedkonto 4. Sundhedsområdet, herunder kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, genoptræning, tandpleje og forebyggelse.

3.5 Social opgaver og beskæftigelse
Den autoriserede kontoplan på hovedkonto 5. Dagtilbud, det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet.

3.5.1 Dagtilbud til børn og unge
Autoriseret kontoplan vedrørende hovedfunktion 25, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginsti-tutioner, fritidshjem, klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud, særlige dagtilbud og klubber, åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. samt tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner.

3.5.2 Tilbud til børn og unge med særlige behov
Autoriseret kontoplan vedrørende hovedfunktion 28, herunder plejefamilier og opholdssteder, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner.

3.5.3 Tilbud til ældre
Autoriseret kontoplan vedrørende hovedfunktion 30, herunder hjemmehjælp til ældre, pleje om omsorg undtaget frit valg af leverandør, plejehjem og beskyttede boliger, hjemmesygepleje, forebyggende indsats for ældre, hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre samt plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.

3.5.4 Tilbud til voksne med særlige behov
Autoriseret kontoplan vedrørende hovedfunktion 38, herunder hjemmehjælp til personer med handicap mv., personlig støtte og pasning af personer med handicap mv., hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, botilbud for personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling, behandling af stofmisbrugere, botilbudd længerevarende ophold, botilbud til midlertidigtt ophold, botilbudslignende tilbud, kontaktperson og ledsageordninger, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.

3.5.5 Tilbud til udlændinge
Autoriseret kontoplan vedrørende hovedfunktion 46, herunder introduktionsprogram, introduktionsydelse og repatriering.

3.5.6 Førtidspensioner og personlige tillæg
Autoriseret kontoplan vedrørende hovedfunktion 48, herunder personlige tillæg, førtidspensioner med 50 pct. refusion og førtidspensioner med 35 pct. refusion.

3.5.7 Kontante ydelser
Autoriseret kontoplan vedrørende hovedfunktion 57, herunder sygedagpenge, sociale formål, kontanthjælp, kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, boligydelser til pensionister samt boligsikring.

3.5.8 Revalidering mv.
Autoriseret kontoplan vedrørende hovedfunktion 58, herunder revalidering samt løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m.

3.5.9 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Autoriseret kontoplan vedrørende hovedfunktion 68, herunder jobcentre, pilotjobcentre, løntilskud til ledige ansat i kommuner, servicejob samt andre beskæftigelsesordninger og konteringsregler vedrørende hovedfunktion 72, herunder øvrige sociale formål.

3.6 Fællesudgifter og administration
Den autoriserede kontoplan for hovedkonto 6. Fælles udgifter og administration, herunder politisk organisering, administrativ organisation, erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter samt lønpuljer.

3.7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
Den autoriserede kontoplan til hovedkonto 7. Renter, tilskud, udligning og skatter, m.v., herunder refusion af købsmoms.

3.8 Balanceforskydninger
Den autoriserede kontoplan for hovedkonto 8. Balanceforskydninger, herunder forskydninger i materielle og immatrielle anlægsaktiver, omsætningsaktiver, hensatte forpligtelser samt egenkapital, m.v.

3.9 Balance
Den autoriserede kontoplan for hovedkonto 9. Balance, herunder status for likvide aktiver, kort- og langfristede tilgodehavender, udlæg, aktiver og passiver, m.v.