Konteringsregler

Kapitel 4

Her kan du se hele Kapitel 4

4.0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Konteringsregler vedrørende hovedkonto 0, herunder jordforsyning, faste ejendomme, fritidsområder og -faciliteter, kirkegårde, natur- og miljøbeskyttelse, vandløb og redningsberedskab.

4.1 Forsyningsvirksomheder m.v.
Konteringsregler vedrørende hovedkonto 1, herunder gas-, el-, vand-, og varmeforsyning, spildevandsanlæg og affaldshåndtering.

4.2 Transport og infrastruktur
Konteringsregler vedrørende hovedkonto 2, herunder kommunale veje, kollektiv trafik og havne.

4.3 Undervisning og kultur
Konteringsregler vedrørende hovedkonto 3, herunder folkeskolen, ungdomsuddannelser, folkebiblioteker, kulturel virksomhed, folkeoplysning og fritidsaktiviteter.

4.4 Sundhedsområdet
Konteringsregler vedrørende hovedkonto 4, herunder kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, genoptræning, tandpleje og forebyggelse.

4.5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Afsnittet indeholder alle afsnittene 4.5.0 - 4.5.9 (afsnittene kan vises enkeltvis ved at klikke på 'Sociale opgaver og beskæftigelse' under konteringsregler).

4.5.0 Indledning
Afsnit 4.5.0 angiver en række generelle forskrifter for kontering af udgifter og indtægter på funktionerne 05.25.10-5.72.99. Afsnit 4.5 er opdelt i afsnittene 4.5.0-4.5.9.

4.5.1 Dagtilbud til børn og unge
Konteringsregler vedrørende hovedfunktion 25, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner, fritidshjem, klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud, særlige dagtilbud og klubber, åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. samt tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner.

4.5.2 Tilbud til børn og unge med særlige behov
Konteringsregler vedrørende hovedfunktion 28, herunder plejefamilier og opholdssteder, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner.

4.5.3 Tilbud til ældre
Autoriseret kontoplan vedrørende hovedfunktion 30, herunder hjemmehjælp til ældre, pleje om omsorg undtaget frit valg af leverandør, plejehjem og beskyttede boliger, hjemmesygepleje, forebyggende indsats for ældre, hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre samt plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.

4.5.4 Tilbud til voksne med særlige behov
Autoriseret kontoplan vedrørende hovedfunktion 38, herunder hjemmehjælp til personer med handicap mv., personlig støtte og pasning af personer med handicap mv., hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, botilbud for personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling, behandling af stofmisbrugere, botilbudd længerevarende ophold, botilbud til midlertidigtt ophold, botilbudslignende tilbud, kontaktperson og ledsageordninger, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.

4.5.5 Tilbud til udlændinge
Konteringsregler vedrørende hovedfunktion 46, herunder introduktionsprogram, introduktionsydelse og repatriering.

4.5.6 Førtidspensioner og personlige tillæg
Konteringsregler vedrørende hovedfunktion 48, herunder personlige tillæg, førtidspensioner med 50 pct. refusion og førtidspensioner med 35 pct. refusion.

4.5.7 Kontante ydelser
Konteringsregler vedrørende hovedfunktion 57, herunder sygedagpenge, sociale formål, kontanthjælp, kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, boligydelser til pensionister samt boligsikring.

4.5.8 Revalidering mv.
Konteringsregler vedrørende hovedfunktion 58, herunder revalidering samt løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m.

4.5.9 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Konteringsregler vedrørende hovedfunktion 68, herunder jobcentre, pilotjobcentre, løntilskud til ledige ansat i kommuner, servicejob samt andre beskæftigelsesordninger og konteringsregler vedrørende hovedfunktion 72, herunder øvrige sociale formål.

4.6 Fællesudgifter og administration m.v.
Konteringsregler vedrørende hovedkonto 6, herunder politisk organisation, administrativ organisation, erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter samt lønpuljer.

4.7 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9
Generelle retningslinjer angående kontering på de finansielle konti. Desuden konteringsregler vedrørende hovedkonto 7, Renter, tilskud, udligning og skatter, m.v., herunder  refusion af købsmoms.

4.8 Balanceforskydninger
Konteringsregler vedrørende hovedkonto 8, herunder forskydninger i materielle og immatrielle anlægsaktiver, omsætningsaktiver, hensatte forpligtelser samt egenkapital m.v.

4.9 Balance
Konteringsregler vedrørende hovedkonto 9, herunder status for likvide aktiver, kort- og langfristede tilgodehavender, udlæg, aktiver og passiver, m.v.