Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

(før kommunalreformen)

Her ajourførtes alle ændringer og tilføjelser, som havde med området at gøre.

Det autoriserede Budget- og regnskabssystem, som indførtes med virkning fra regnskabsåret 1977, omfattede et sæt af regler vedrørende formen for kommunernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab m.v. Reglerne var fastsat af indenrigsministeren med hjemmel i den kommunale styrelseslovs §§ 46 og 57. 

Budget- og regnskabssystemet omfattede to hoveddele. Dels en autoriseret kontoplan med tilhørende konteringsregler, og del et sæt af form- og procedurekrav vedrørende budgetlægning, bevillingsafgivelse, regnskabsaflæggelse m.v. 

Del I omfattede en oversigt over kontoplanens opbygning og de generelle konteringsregler (kapitel 2), den autoriserede kontoplan (kapitel 3) og de særlige konteringsregler for hver enkelt konto (kapitel 4). 

Såvel kontoplanen som konteringsreglerne var bindende for kommuner og amtskommuner. 

Del II omfattede form- og procedurekrav til budgettet (kapitel 5), bevillingsregler (kapitel 6) og regler vedrørende bogføring, regnskab og revision (kapitel 7), regler for indregning og måling af materielle og immaterielle aktiver (kapitel 8), samt vejledning om omkostningskalkulationer (kapitel 9). Endelig var der i kapitel 10 et uddrag af den kommunale styrelseslov samt forskellige bekendtgørelser af betydning for kommuner og amtskommuner.