Konteringsregler

Kapitel 4

Kapitel 4
Kapitel 4 indeholder konteringsregler for hovedkonto 0-9.

4.0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Konteringsregler vdr. naturfredning, boligformål, miljøcentre, redningsberedskab, boliger, jordforsyning, fritidsfaciliteter, vandløbsvæsen og kirkegårde.

4.1 Forsyningsvirksomheder m.v.
Konteringsregler vedrørende vand-, varme-, og gasforsyning, rensningsanlæg, spildevandsanlæg, renovation, konverteringsanlæg, lossepladser, olie- og kemikalieaffald og kloakker.

4.2 Trafik og infrastruktur
Konteringsregler vedrørende bl.a. kollektiv trafik, havne, vintertjeneste, vejvedligehold, vejanlæg, færgedrift, lufthavne og lystbådehavne.

4.3 Undervisning og kultur
Konteringsregler vedrørende folkeskolen, gymnasier, befordring af elever, skolefritidsordning, kulturel virksomhed, biblioteker, museer, teatre og daghøjskoler.

4.4 Sygehusvæsen og sygesikring
Konteringsregler vedrørende sygehusvæsen, ambulatorier, tandlægebehandling, jordmoderklinikker, centralvaskerier, efterbehandlingsklinikker og sygesikring.

4.5 Social- og sundhedsvæsen
Afsnittet indeholder alle afsnittene 4.5.0 - 4.5.11 (Afsnittene kan vises enkeltvis ved at klikke på 'Social og sundhedsvæsen' under konteringsregler).

4.5.0 Indledning
Afsnit 4.5.0 angiver en række generelle forskrifter for kontering af udgifter og indtægter på funktionerne 05.01-5.99. Afsnit 4.5 er opdelt i afsnittene 4.5.0 - 4.5.11.

4.5.01 Kontanthjælp og aktivering m.v.
Konteringsregler vedrørende Kontanthjælp, kontanthjælp til flygtninge, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, støtte til frivilligt socialt arbejde og beboerrådgivning (Hovedfunktion 22).

4.5.02 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge
Konteringsregler vedrørende fælles formål, dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, andre socialpædagogiske fritidstilbud, legesteder og puljeordninger (hovedfunktion 25).

4.5.03 Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge
Konteringsregler vedrørende plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner for børn og unge og sikrede døgninstitutioner (hovedfunktion 28)

4.5.04 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre
Konteringsregler vedrørende ældreboliger, pleje og omsorg af ældre, plejehjem og beskyttede boliger, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og omsorgstilbud(hovedfunktion 32)

4.5.05 Revalidering m.v.
Konteringsregler vedrørende revalidering og løntilskud til personer og i fleks- og skånejob, samt refusion hertil (hovedfunktion 35)

4.5.06 Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder og behandling og rådgivning af stofmisbrugere
Konteringsregler vedrørende botilbud mv til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede og stofmisbrugere og rådgivning (hovedfunktionerne 38 og 45)

4.5.07 Foranstaltninger for voksne handicappede
Konteringsregler vedrørende kommunale og amtskommunale botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. og kontaktperson- og ledsageordningen (hovedfunktion 47)

4.5.08 Integrationsprogram m.v. for udlændinge
Konteringsregler vedrørende introduktionsprogram for flygtninge, introduktionsydelse og repatriering (hovedfunktion 46)

4.5.09 Førtidspensionister og personlige tillæg
Konteringsregler vedrørende førtidspension og personlige tillæg (hovedfunktion 48)

4.5.10 Sygedagpenge, sundhedsudgifter og boligstøtte
Konteringsregler vedrørende sygedagpenge, sundhedsudgifter, tandpleje, begravelseshjælp, boligsikring, boligydelse og driftssikring af boligbyggeri (hovedfunktion 58, 62 og 65)

4.5.11 Arbejdsmarkedsforanstaltninger og øvrige sociale formål
Konteringsregler vedrørende jobtræningsordning, pulje- og servicejob, arbejdsformidling, beskæftigelsesordninger og øvrige sociale formål (hovedfunktion 68)

4.6 Administration m.v.
Konteringsregler vedrørende politisk organisation, administration, systemeksport, erhvervsfremme og turisme, samt lønpuljer

4.7 Renter, tilskud, udligning og skatter
Konteringsregler vedrørende renter af likvide aktiver, tilgodehavender, udlæg, kurstab og kursgevinster, hovedstadens Udviklingsråd, tilskud og udligning, købsmoms og skatter

4.8 Balanceforskydninger
Konteringsregler vedrørende forskydninger i likvide aktiver, tilgodehavender, kort- og langfristet gæld, materielle-, immaterielle-, omsætningsaktiver og hensættelser samt egenkapital

4.9 Balance
Konteringsregler vedrørende status for likvide aktiver, kort og langfristede tilgodehavender, udlæg, aktiver og passiver, m.v.